یوگا پیشرفته + پکیج پرانایاما

چگونه میخواهید از دوره آموزشی استفاده کنید؟

پاک کردن
این پکیج ها مناسب کسانی است که میخواهند در سطح پیشرفته یوگا کنند و در کنار آن پرانایاما را هم که شامل تمرینات تنفس و مودرا میباشد انجام دهند.

پکیج هایی که در این محصول ارائه شد اند

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.