برنامه درسی دوره

آماده سازی بدن 00:40:00
تمرین اول 00:50:00
تمرین دوم 00:42:00
تمرین سوم 01:00:00
تمرین چهارم 00:50:00
تمرین پنجم 00:50:00
کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.